Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Incentive Promotions B.V., gevestigd aan de Pieter Braaijweg 101 te Amsterdam. Gedeponeerd onder nummer 30080188, kamer van koophandel te Amsterdam. Incentive Promotions B.V. is een handelsnaam van Incentive Europe B.V.

Artikel 1. Definities

Lid 1:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; opdrachtgever c.q. cliënt: degene die met de leverancier in een (pre-)contractuele verhouding staat.

Lid 2:
Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Artikel 2 Toepasselijkheid.

Lid 1:
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier en cliënt deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Lid 2:
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.

Artikel 3 Aanbiedingen.

Lid 1:
Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.

Lid 2:
Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen vier dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3:
Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen.

Lid 1:
De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro's op de op dat moment kostenbepalende factoren.

Lid 2:
Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Lid 3:
Leverancier kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen.

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen.
Lid 1:
Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

Lid 2:
De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.

Artikel 6 Leveringen en levertijd.

Lid 1:
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Lid 2:
De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3:
Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.

Lid 4:
Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.

Lid 6:
Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 7:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.

Lid 8:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 9:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.

Lid 10:
Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen veertien dagen na ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier.

Lid 11:
Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 Reclames.

Lid 1:
Reclames ter zake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen twee dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2:
Reclames ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen twee dagen na constatering te geschieden tot ultimo twee weken na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3:
Reclames ter zake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4:
Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 5:
Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid door leverancier.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud.

Lid 1:
De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2:
Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.

Lid 3:
De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

Lid 4:
Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel.

Lid 5:
Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.

Lid 6:
Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 9 Betaling.

Lid 1:
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.

Lid 1.1:

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:
1- de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend ontvangen door leverancier;
2- de aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.

Lid 2:
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

Lid 3:
Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4:
De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5:
Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6:
Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt.

Lid 7:
Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Aansprakelijkheid.

Lid 1:
Behoudens grove schuld of opzet van leverancier, is leverancier niet aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van leverancier c.q. ondergeschikten van leverancier, dan wel van personen door leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst gebezigd.

Lid 2:
Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 11 Ontwerpen, modellen, etc.


Lid 1:
Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden gehanteerd, blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden.

Lid 2:
Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, ter zake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 12 Toepasselijk recht.

Lid 1:
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2:
Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 13 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Lid 1:
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Lid 2:
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Lid 3:
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Wat zeggen onze klanten?

Op de Weerdt Goorse Molenwiek

Alles correct verlopen zo als geplant.

TMS Supplies

Gemakkelijk nieuwe voorraad usb-sticks met bedrijf

BO Ter leie

Super communicatie, alleen is de mooie blauwe kleur op de website eerder donker groen in het echt.

O.p.m. bv

prima ervaring snelle levering en goede communicatie

Usb stick met logo